Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 9.11.2017

USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce Skřivany dne 9. 11. 2017 projednalo a schvaluje:

 

  1. Navržený program veřejného zasedání ZO včetně doplněných bodů č. 23 a 24.

    Hlasování: pro 8

2c)  Opravu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu vnějšího pláště zvonice chybně uvedené částky v usnesení č. Usn 7/2017/11a ze dne 27. 9. 2017 na částku 134 181,- Kč bez DPH. Hlasování: pro 8, zdržel 1 (V. Futera)

3)    Harmonogram rozpočtu na rok 2018. Hlasování: pro 9

4a2)  Žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Skřivany, z. s., IČ 61222992, se sídlem Sokolská 334, 503 52 Skřivany, zastoupenou předsedou Jiřím Tomáškem, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skřivany pro rok 2018 v celkové výši 170 000,- Kč na podporu činnosti TJ Slavoj Skřivany a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Skřivany na rok 2018 dle žádosti ze dne 23. 10. 2017.

Hlasování: pro 7, zdržely se 2 (K. Hálová DiS., ing. Černá)

4b)  Žádost Spolku Skřivaňáci, IČ 02942453, se sídlem Sloupenská 14, 503 52 Skřivany, zastoupený předsedkyní Martinou Futerovou, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skřivany pro rok 2018 v celkové výši 60 000,- Kč na pořádání kulturně společenských a sportovních akcí pro děti a dospělé a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Skřivany na rok 2018 dle žádosti ze dne 23. 10. 2017.

Hlasování: pro 9

4c)  Žádost Mysliveckého spolku Skřivany, IČ 71168249, se sídlem Dr. Vojtěcha 199, 503 52 Skřivany, zastoupený předsedou Tomášem Novákem, o poskytnutí daru z rozpočtu obce Skřivany pro rok 2018 v celkové výši 30 000,- Kč na zajištění péče o zvěř, zabezpečení majetku a prostředky pro údržbu zeleně a uzavřít darovací smlouvu. Hlasování: pro 9

5)    Návrh rozpočtu Obce Skřivany na rok 2018. Hlasování: pro 6, proti 3 (Ing. Novák, V. Futera, Mgr. Mansfeld)

6)    VI. rozpočtové opatření roku 2017. Hlasování: pro 8, zdržel se 1 (Mgr. Mansfeld)

7)    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 – 2020. Hlasování: pro 6, zdrželi se 3 (Ing. Novák, V. Futera, Mgr. Mansfeld )

8)    Harmonogram inventarizace majetku obce Skřivany. Hlasování: pro 9

9)    Plán zimní údržby obce Skřivany. Hlasování: pro 9

10)    Protokol o výsledku kontroly ZŠ a MŠ Skřivany ze dne 17. 10. 2017 a uložit příspěvkové organizaci přijetí nápravných opatření dle protokolu do 31. 12. 2017 a trvale dodržovat uložené postupy. Hlasování: pro 8, zdržel se 1 (Mgr. Mansfeld)

11)    Výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skřivany za rok 2016/2017.

Hlasování: pro 9

12a)  Prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 17 v Tovární 63 ve Skřivanech paní Evě M. do 30. 6. 2018 pouze v případě, že bude mít ke dni 20. 12. 2017 uhrazeny všechny nájmy, zálohy na energie a poplatky. Hlasování: pro 9

12b)  Prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 36 v Nádražní 104 ve Skřivanech paní Jiřině S. do 31. 12. 2018 pouze v případě, že bude mít ke dni 20. 12. 2017 uhrazeny všechny nájmy, zálohy na energie a poplatky. Hlasování: pro 9

12c)  Prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 37 v Nádražní 104 ve Skřivanech panu Václavovi L. do 30. 6. 2018 pouze v případě, že bude mít ke dni 20. 12. 2017 uhrazeny všechny nájmy, zálohy na energie a poplatky. Hlasování: pro 9

12d)  Prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 1 v domě s chráněnými byty Pod Vrchy 326 ve Skřivanech paní Růženě Š. do 31. 12. 2018. Hlasování: pro 9

12e)  Prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 14 v domě s chráněnými byty Pod Vrchy 326 ve Skřivanech panu Ivanovi K. do 31. 12. 2018. Hlasování: pro 9

13)  Výsledek výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 30 v Nádražní 104 ve Skřivanech, schvaluje ho a pověřuje starostku k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 15. 12. 2017 do 31. 3. 2018 s paní Denisou K., za cenu 3 600,- Kč/měsíčně základního nájemného. Hlasování: pro 9

14)  Uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. st. 100 – zastavěná plocha a nádvoří, dům čp. 90, p. č. 449/2 – zahrada, vše v k. ú. Skřivany se všemi zákonnými součástmi a příslušenstvími – zejména studnou a přípojkou elektrického vedení NN (kolaudační souhlas a povolení užívání ze dne 1. 8. 2017, čj. V/14607/2017/Lon) a smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze na pozemku p. č. st. 100 za účelem návštěvy pamětní desky pana Dr. Václava Vojtěcha umístěné v průčelí domu čp. 90 ve Skřivanech v rozsahu dle geometrického plánu pro vymezení věcného břemene k části pozemku, č. 369-2063/2017 vyhotoveného Ing. Irenou Pištorovou Bečkovou dne 23. 10. 2017 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové dne 30. 10. 2017 pod č. PGP-1425/2017-602 a věcného břemene práva umístění pamětní desky v průčelí domu čp. 90 ve Skřivanech, s panem Alešem K. za cenu dle znaleckého posudku Ing. Miloslava Mencla č. 4703/04/2017 ze dne 19. 4. 2017 ve výši 700 000,- Kč. Hlasování: pro 6, proti 3 (Ing. Novák, V. Futera, Mgr. Mansfeld)

16)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22-SOD-2017-006 na akci „Sloupenská ulice ve Skřivanech“ ze dne 14. 6. 2017 s firmou M-SILNICE a. s., IČ: 42196868 se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice. Hlasování: pro 9

17)  Úhradu od občanů v ulici Sloupenská za vybudování kanalizační přípojky ve výši 5 000,- Kč, přepojení kanalizační přípojky ve výši 5 000,- Kč a vybudování vodovodní přípojky ve výši 3 500,- Kč. Hlasování: pro 9

18)  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava plotu Skřivany“ ze dne 10. 7. 2017 s firmou R. I. W., s. r. o., IČ: 27481301, se sídlem Revoluční třída 222, 504 01 Nový Bydžov za cenu 10 304,28 Kč bez DPH.

Hlasování: pro 6, proti 1 (Ing. Novák), zdrželi se 2 (V. Futera, Mgr. Mansfeld)

19)  Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva obce Skřivany dle Nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, a to ve výši 27 613,- Kč za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi a 3 068,- Kč za výkon funkce neuvolněným předsedům výborů s platností od 1. 1. 2018. Hlasování: pro 6, proti 1 (Ing. Novák), zdrželi se 2 (V. Futera, Ing. Forbelský)

20)  Dodatek č. 4 k Vnitřnímu předpisu o tvorbě, používání a hospodaření sociálního fondu obce s platností od 1. 12. 2017. Hlasování: pro 9

22)  Odkup pozemku p. č. 92/3 v k. ú. Skřivany o výměře 58 m2 a uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Karlem M.  za cenu 11 600,-Kč a úhradu spojenou s přepisem pozemku. Hlasování: pro 9

23)  Žádost o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 150/25 v k. ú. Skřivany s panem Pavlem K., přičemž žadatel nejpozději do 30. 6. 2020 předloží doklad o povolení užívání stavby rodinného domu dle stavebního zákona. Hlasování: pro 9

24)  Uzavření Dohody o partnerství na projekt „Vyhledávací studie cyklotrasy Ohnišťany-Nový Bydžov-Chlumec nad Cidlinou-Kladruby nad Labem“ s Dobrovolným svazkem obcí POCIDLINSKO, IČ: 04822986, se sídlem Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy a poskytnout neinvestiční příspěvek svazku obcí ve výši 12 840,- Kč. Hlasování: pro 9

 

Zastupitelstvo obce Skřivany neschvaluje:

4a1)  Žádost Tělovýchovné jednoty Slavoj Skřivany, z. s., IČ 61222992, se sídlem Sokolská 334, 503 52 Skřivany, zastoupenou předsedou Jiřím Tomáškem, o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skřivany pro rok 2018 v celkové výši 170 000,- Kč na podporu činnosti TJ Slavoj Skřivany a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Skřivany na rok 2018 dle žádosti ze dne 23. 10. 2017 s podmínkou, že TJ provede opravu sousedova plotu. Hlasování: pro 1, zdržela se 1 (Ing. Černá), proti 7 (M. Liman, Ing. Forbelský, V. Futera, Mgr. Mansfeld, Ing. Novák, J. Dvořák, P. Ludvík)

4d)    Žádost Knihovny města Hradec Králové, IČ 00125491, se sídlem Wonkova 1262/1a, Hradec Králové o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Skřivany pro rok 2017 na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb v celkové výši 16 000,- Kč.

Hlasování: pro 1, proti 7 (K. Hálová, DiS., Ing. Černá, Ing. Forbelský, Ing. Novák, J. Dvořák, P. Ludvík, M. Liman), zdržel se 1 (Mgr. Mansfeld)

 

Zastupitelstvo obce Skřivany bere na vědomí:

2a)  Informace o soudním řízení ve věci zpronevěry v ZŠ.

2b)  Informace o soudním sporu s Petrou L. V Sádku.

15)  Protokol č. 110/MEK/2017 ze dne 25. 10. 2017 o výsledku veřejnosprávní kontroly akce 16RRD11-0009 Dopravní automobil Skřivany.

21)  Žádost pana I. o zvážení odkupu levných nemovitostí ve špatném stavu, aby se zamezilo obsazování nepřizpůsobivými občany.

 

Příští veřejné zasedání ZO Skřivany se bude konat v pondělí 11. 12. 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, oznámeno bude způsobem obvyklým.

 

Ve Skřivanech 10. 11. 2017

 

Zapsala: Ing. Miroslava Černá                                             

Starostka: Karolína Hálová, DiS.     

                                    

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Liman                                                                    

Mgr. Jaromír Mansfeld

Vyvěšeno: 14. 11. 2017

Datum sejmutí: 29. 11. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět