Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Usnesení z veřejného zasedání ZO Skřivany dne 27.9.2017

USNESENÍ:

 

Zastupitelstvo obce Skřivany dne 27. 9. 2017 projednalo a schvaluje:

 

  1. Navržený program veřejného zasedání ZO včetně doplněných bodů č. 18 a 19. Hlasování: pro 6

4)    Smlouvu o provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Skřivany s panem Jaroslavem Melišem, IČ: 68223838, DIČ: CZ7612023067, xxxx, 517 41 Kostelec nad Orlicí, za cenu 40 000,- Kč. Hlasování: pro 6

5a)  Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Skřivany dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vedený pod č. j. 697/2017 ze dne 31. 8. 2017. Hlasování: pro 6

5b)  Protokol o výsledku finanční kontroly ZŠ a MŠ Skřivany dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 31. 8. 2017. Hlasování: pro 6

6)    Odvod investičního příspěvku ZŠ a MŠ Skřivany zřizovateli ve výši 7 985,80 Kč. Hlasování: pro 6

8)    Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2014795/VB/01 Skřivany, čp. 88, SŽDC – kabel NN se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín Podmokly IČ: 24729035 za cenu 2 420,- Kč včetně DPH na zařízení distribuční soustavy kabelové vedení nn uložené v zemi v délce 24 m k pozemku SŽDC. Hlasování: pro 6

10)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení Zateplení čp. 63, schvaluje ho a pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo s firmou ACZ NB, s. r. o., IČ: 26012405, se sídlem Dr. Jana Deyla 1859, 504 01 Nový Bydžov, za cenu 1 745 312,00 Kč bez DPH a 2 111 828,00 Kč včetně DPH.Hlasování: pro 6

11a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Opravu vnějšího pláště zvonice ve Skřivanech s firmou Šindelářství Čábelka – Věříš, IČ: 62485253, Rasochy 71, 281 26 Týnec nad Labem za cenu 22 000,- Kč bez DPH a 26 620,- Kč včetně DPH. Hlasování: pro 6

11b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Opravu vnějšího pláště zvonice ve Skřivanech s firmou Šindelářství Čábelka – Věříš, IČ: 62485253, Rasochy 71, 281 26 Týnec nad Labem za cenu 94 078,- Kč bez DPH a 113 834,- Kč včetně DPH. Hlasování: pro 6

13)  Umožnění parkování a zřízení místa pro stání 2 osobních vozidel z betonových zatravňovacích dlaždic o síle 8 cm a úpravu stávajícího vjezdu zpevněním u domu čp. 118 v ulici Smetanova, na části parcely p. č. 56/2 v k. ú. Skřivany o výměře 15x2 m, celkem 30m2 panu Jiřímu Janatovi, bytem Starohradská 118, 503 52 Skřivany. Hlasování: pro 6

15)  Uzavření darovací smlouvy se Základní školou praktickou a speciální Nový Bydžov, IČ: 70837538, se sídlem Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov, a poskytnout finanční dar ve výši 10 000,- Kč. Hlasování: pro 6

16)  Obecně závaznou vyhlášku obce Skřivany č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad s platností od 1. 1. 2018. Hlasování: pro 6

17)  V. rozpočtové opatření roku 2017. Hlasování: pro 6

18)  Pořízení kompostérů na bioodpad z vlastních zdrojů bez použití dotace. Hlasování: pro 6

 

Zastupitelstvo obce Skřivany bere na vědomí:

2)    Informaci o zájemci o odkup Hájovny

3)    Informaci o soudním řízení ve věci zpronevěry v ZŠ s výkladem právníka JUDr. L. Kuny

7)    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Skřivany Krajským úřadem Královéhradeckého kraje za rok 2017 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

9)    Informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav

12)  Žádost o zpevnění pozemku - cesty ke sběrnému místu

14)  Stížnost na volně pobíhající psy

19)  Obecně závaznou vyhlášku obce Skřivany č. 2/2017, o stanovení místního koeficientu

pro výpočet daně z nemovitých věcí.

 

Konání příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce bude oznámeno způsobem obvyklým.

 

Ve Skřivanech 2. 10. 2017

 

Zapsala: Ing. Miroslava Černá                                             

Starostka: Karolína Hálová, DiS.                                         

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Dvořák,  Petr Ludvík    

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět